Programy profilaktyczne

Program zajęć profilaktycznych Straży Miejskiej w Białymstoku na rok szkolny 2016/2017

I. ZADANIA
Straż Miejska wykonuje zadania wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych z dn. 29 sierpnie 1997 roku, art. 11 ust.1 pkt.8, zadaniem Straży Miejskiej jest :
-  „informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,  a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.”

II. CELE
Działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Białymstoku mają na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa.  
Ponadto podstawowymi celami działań podejmowanych przez Straż  są:
- przekazanie informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz  wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń
- przekazanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa
- uświadomienie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania
- ukształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, kreowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań asertywnych.

III. ODBIORCY
Programy przygotowane przez Straż Miejską w Białymstoku adresowane są  do dzieci i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku poszczególnych grup odbiorców:
„AUTOCHODZIK, CZYLI „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” –  program prowadzony z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „Autochodzik” - grupy przedszkolne 4, 5, 6 - latki oraz uczniowie klas „0” szkół podstawowych,„BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE” –  uczniowie klas I szkół podstawowych,

„UWAGA NA OBCYCH”  – grupy przedszkolne  5, 6 -latki oraz uczniowie klas „0”  i klas I –III,

„BEZPIECZNE SPOTKANIA” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,

„ZWIERZĘTA W MIEŚCIE” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,

„ZANIM POPROSISZ RODZICÓW” - grupy przedszkolne 5, 6 latki,

„ROLA I ZADANIA STRAŻY MIEJSKIEJ” - grupy przedszkolne  5 -latki oraz uczniowie klas „0” i klas I,

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH” - uczniowie klas VI szkól podstawowych,

„UZALEŻNIENIA – „NIKOTYNA – LEGALNY NARKOTYK” -  uczniowie klas I szkól gimnazjalnych,

„UZALEŻNIENIA – „ALKOHOL  – POMYŚL ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO” - uczniowie klas I szkól gimnazjalnych,

„NAJWAŻNIEJSZY I KROK” - uczniowie klas II szkół gimnazjalnych. Nowatorski program, w którym uczniowie będą mogli zapoznać się z podstawowymi czynnościami ratującymi życie.

IV. ZAKRES PROGRAMOWY I TEMATYCZNY
Podstawą doboru treści i metodyki programów jest przede wszystkim:
 wiek odbiorców poszczególnych programów;
 stopień  rozwoju emocjonalnego;
 stopień rozwoju poznawczego;
 poziom wiedzy odbiorców
1. „Autochodzik, czyli „Jestem bezpieczny na drodze” - „Autochodzik” skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego  i dotyczy zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym poprzez zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ruchu w prawie drogowym, w tym umiejętności „czytania” znaków drogowych, świateł, umiejętności poruszania się   po drodze w charakterze pieszego, jak i użytkownika roweru oraz rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji ruchowej najmłodszych użytkowników dróg  poprzez praktyczne wyćwiczenie zachowań przy wykorzystaniu zestawu edukacyjnego  o nazwie Autochodzik.
Działania profilaktyczne z wykorzystaniem Autochodzika mają na celu rozwój uwagi, spostrzegawczości i umiejętności obserwacji; rozwijanie umiejętności przewidywania
i podejmowania właściwych decyzji na drodze; wyposażenie dzieci w wiadomości niezbędne do zrozumienia zasad świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zrozumienie istniejących niebezpieczeństw i ich przyczyn; kształtowanie postaw i nawyków właściwego zachowania się na drodze, przystankach, w pojazdach; kształtowanie postaw życzliwości, uczynności, odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.  
 Praktyczne zajęcia przy wykorzystaniu zestawu edukacyjnego „Autochodzik”.
2. „Bezpieczeństwo na drodze” -  celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia; przekazanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze; utrwalenie poprzez zabawę
i ćwiczenia wiedzy dotyczącej przechodzenia przez jezdnię.  Pogadanka, zabawa, prezentacja filmu.
3. „Uwaga na obcych” –  celem zajęć jest uświadomienie dzieciom, na jakie zagrożenia ze strony osób nieznajomych mogą być narażone; w jaki sposób można rozpoznać kto jest niebezpieczny; ukształtowanie prawidłowego zachowania podczas spotkania z nieznajomym -  jak uniknąć kłopotów i groźnych sytuacji;  przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa; ukształtowanie nawyków zapewniających bezpieczeństwo. Pogadanka, prezentacja multimedialna, opowiadanie, prezentacja filmu.
4. „Bezpieczne spotkania” - celem zajęć jest uświadomienie dzieciom na jakie zagrożenia mogą być narażone ze strony psów, w jaki sposób takich zagrożeń uniknąć, jak postępować z psem, aby spotkanie ze zwierzęciem było bezpieczne, a także zapoznanie
z obowiązkami wynikającymi z posiadania psa. Pogadanka, prezentacja multimedialna, pokaz umiejętności psa służbowego Straży Miejskiej.
5. „Zwierzęta w mieście” - celem zajęć jest przedstawienie dzieciom różnych gatunków dzikich zwierząt, które coraz częściej możemy spotkać w mieście, omówienie rodzajów zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz sposobów uniknięcie niebezpieczeństwa a także ukształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt. Pogadanka, prezentacja multimedialna.
6. „Zanim poprosisz rodziców” - celem jest uświadomienie dzieciom, że pies, to nie zabawka, a posiadanie zwierzęcia w domu to nie tylko przyjemności ale przede wszystkim obowiązki; przekazanie podstawowych zasad postępowania z własnym psem; co należy zrobić, aby pies był posłuszny – pies wychowany, to pies bezpieczny. Pogadanka, prezentacja multimedialna.
7.  „Rola i zadania Straży Miejskiej” -  celem zajęć jest zaprezentowanie straży jako umundurowanej formacji dbającej o porządek publiczny; zapoznanie z pracą Strażnika Miejskiego; przedstawienie munduru służbowego; zapoznanie z numerem alarmowym Straży Miejskiej.
8. „Odpowiedzialność prawna nieletnich”- celem zajęć jest uświadomienie uczniom pojęcia prawa oraz odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z jego naruszenia,
a także przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich; kreowanie wśród młodzieży zachowań asertywnych. Pogadanka, prezentacja multimedialna.

9. „Uzależnienia – nikotyna legalny narkotyk” – poruszenie problemu palenia papierosów przez nieletnich; próba określenia motywów skłaniających młodych ludzi do palenia; przedstawienie informacji o szkodliwości tytoniu, zaprezentowanie skutków palenia poprzez wypowiedzi osób, które osobiście ich doświadczyły. Pogadanka, prezentacja filmu.

10. „Uzależnienia – alkohol i narkotyki – pomyśl zanim będzie za późno” – poruszenie problemu podejmowania przez młodych ludzi decyzji o sięganiu po alkohol i tzw. „miękkie” narkotyki; poruszenie tematu w jaki sposób młodzi ludzie rozwiązują konflikty; ukazanie mechanizmu nacisku grupowego, jaki wywierany jest przez środowisko rówieśnicze na jednostkę. Pogadanka, prezentacja filmu oraz alkogogle.

11. „Najważniejszy I krok” - celem jest zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz przekonanie ich, że pomóc może każdy, bez względu na wiek.
Dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy (zajęcia warsztatowe w dwugodzinnym bloku), zakres tematyczny: zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego informowania służb ratunkowych, ćwiczenia praktyczne na fantomie.

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą również cykliczne bloki tematyczne związane z problematyką podejmowaną w szkołach  
w zależności  od cyklu roku szkolnego:

 „BEZPIECZNE FERIE” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas zimowych zabaw; uświadomienie dzieciom jakie sytuacje i zachowania mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

„BEZPIECZNE WAKACJE” – zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wakacyjnych zabaw; uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, mogących ich spotkać w czasie wakacji
 i omówienie sposobów unikania niebezpiecznych sytuacji.

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” – od lipca 2015r. Straż Miejska przystąpiła do kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” jako koordynator. Celem tych spotkań  jest przybliżenie dzieciom bajkowego świata, poszerzenie słownictwa, jak również nabywanie zaufania do osób w mundurach.

V. WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej prowadzą także zajęcia w zakresie wychowania komunikacyjnego.
Odbiorcami zajęć są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – IV szkół podstawowych.
Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
w charakterze pieszych, pasażerów i rowerzystów oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania w ruchu drogowym.
Do realizacji programu w zakresie wychowania komunikacyjnego wykorzystywane jest mobilne miasteczko ruchu drogowego. Dzieci w praktyce, poprzez zabawę i ćwiczenia nabywają umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze. Jest to również doskonałe przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową.

 Warunkiem udostępnienia miasteczka jest przygotowanie przez zainteresowanych współpracą podmiotów odpowiedniej utwardzonej, równej nawierzchni o pow. co najmniej 120m². Zajęcia takie należy zaplanować przynajmniej na 2 dni, przy czym podmiot musi zapewnić zabezpieczenie i przechowanie miasteczka.


VI. REALIZATORZY PROGRAMÓW
 Poszczególne programy realizowane są przez strażników miejskich zatrudnionych w Referacie ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w Białymstoku.
 Osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z ramienia Straży Miejskiej są umundurowanymi i przeszkolonymi strażnikami. Posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne, bądź specjalistyczne przygotowanie do pracy profilaktycznej, posiadają odpowiedni staż pracy      w Straży Miejskiej oraz w zależności od tematyki programowej – ukończone szkolenia specjalistyczne.
VIII. ZGŁOSZENIA
• Dyrektor szkoły lub przedszkola bądź pedagog szkolny, po zapoznaniu się z programem profilaktycznym Straży Miejskiej, zgłasza w formie pisemnej chęć współpracy ze Strażą w zakresie w/w oferty.
• Swoje zgłoszenia placówki przekazują na adres:

Straż Miejska w Białymstoku
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
lub fax: 085 869 67 50


• W ramach realizowanego programu, strażnik wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę
i przebieg spotkania.

• Wszelkich informacji na temat działań profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską
w Białymstoku udziela:


Marta Kopciewska
Agnieszka Kozioł
tel. 85 869 68 27
Joanna Szerenos - Pawilcz 600 800 986

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.